top of page

התקליטורז - לשיר לך את הלב

לרזי נגינה נוספים מבית היוצר

של אחיו של רז, גיא צבי מינץ,

 מוזמנים לאתר המנגן

לשמיעת השירים ממעגל ההנצחה בנוער לנוער

bottom of page