top of page

התקליטורז - לשיר לך את הלב

לרזי נגינה נוספים מבית היוצר

של אחיו של רז, גיא צבי מינץ,

 מוזמנים לאתר המנגן

לשמיעת השירים ממעגל ההנצחה בנוער לנוער

איך תקליטורז נולד

bottom of page