(הציפורז (דוכיפת

אתרז - אתר ההנצחה לסמ"ר רז מינץ ז"ל